Taksering

Vi yter for deg:

HOVEDFUNKSJONER

Bygg og eiendom

 • Taksering av alle typer boliger for salg, refinansiering, arv/skifte osv.
 • Forenklet verdivurdering.
 • Vurdering av markedsleie og gjengs leie for boliger.
 • Tomtetakster for boliger.
 • Vurdering av festeavgift og innløsningssum.
 • Boligsalgsrapporter.
 • Tilstandsrapportering for boliger, nivå 1.
 • Kombinasjoner av takst, tilstandsrapport og arealmåling.
 • Deltakelse på visninger av bolig, leiligheter, etc.

Skade, ulykker, brann, etc.

 • Skadetaksering
 • Naturskadetaksering
 • Skjønn etter store skader, brann og naturskader.
   

ANDRE OPPGAVER:

 • Arealmåling i alle typer bygninger.
 • Planskisser for salgsprospekt.
 • Fotomontasjer for salgsprospekt.
 • Vurdering av bygningsskader, feil og mangler ved overdragelse og
  leieboerskifte.
 • Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.
 • Utarbeidelse av byggesøknader.
 • Arealplanlegging.
 • Reguleringsendringer av eksisterende planer.


Takseringsoppdrag er i hovedsak begrenset til følgende kommuner:

 • Hitra, Frøya og Snillfjord.
 • Hemne og Aure.
 • Smøla.
 • Orkdal, Agdenes, Rennebu og Skaun.
 • Ørland og Bjugn.


Takstene kan i tillegg til papiroriginal oversendes via e-post som 
PDF-dokument for rask viderebehandling.

BEGREPER

Verditakst:

En verditakst gir en beskrivelse av eiendommen som konkluderer med
en verdivurdering:

- Markedsverdi (normal salgsverdi)

Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan
omsettes for på takseringstidspunktet. Markedsverdien skal ikke
settes høyere enn teknisk verdi. Det tas også hensyn til evt.
festeforhold og fellesgjeld.

- Låneverdi
En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver nødvendig
sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

- Teknisk verdi

en hjelpeberegning som består av:
- Normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet
oppført med aktuelle materialer og metoder.
- Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante
konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm.
- Normale tomtekostnader består av råtomtens verdi uten hensyn til
evt. festeforhold, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen
opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning
som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.


Arealer:
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
I takstene angis normalt bruttoareal (BTA), bruksareal (BRA) og 
boligareal (BOA) avrundet til nærmeste hele kvadratmeter (m2). 
Åpne arealer sombalkonger og terrasser tas ikke med. Ved blokk-
bebyggelse og flerfamiliehus er det normalt bruksenhetens areal
som angis. Boder og fellesareal utenfor leiligheten tas ikke med. 
For at et areal skal være måleverdig må fri takhøyde være minst 
1,9 m i 60 cm bredde. I rom med skråtak tillegges areal mot 
begrensende vegg, men maksimum 60 cm til hver side.

Bruttoareal

Areal av måleverdige deler begrenset av yttervegg eller midte av
delevegg mot en annen bruksenhet.

Bruksareal

Areal innenfor omsluttende vegger (evt. piper og sjakter mot yttervegg
tas ikke med). Piper og sjakter inne i enheten som utgjør over 0,5 m2
og del av innvendig delevegg som er tykkere enn 0,5 m tas heller ikke
med.

Boligareal
Bruksarealet av bruksenhetens hoveddel. Boder og lignende tas ikke 
med. Det stilles noen krav til innredningsstandard, men ikke til 
oppfylling av tekniske krav i byggeforskriftene. Det kan av og til være 
tvil om hva som skal medtas, og det bør da spesifiseres i taksten hvilke 
arealer som inngår eller ikke inngår.

Arealene måles i henhold til Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer
utarbeidet av NTF (Takseringsforbundet) og NEF 
(Eiendomsmeglerforbundet), som kan avvike noe fra NS 3940.
Tilstandsrapport:
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Rapport på nivå 1omfatter generell vurdering av eiendommens tilstand,
ved hjelp av egne observasjoner og supplert med egne målinger, 
samt dokumentasjon og andre gitte opplysninger. 
Grove kostnadsoverslag for utbedringsarbeider kan angis.

Undersøkelsen kan utvides på enkelte utsatte områder eller innsnevres
til bestemte rom eller bygningsdeler. Ved behov kan bestilling av 
spesialundersøkelser (som statiske beregninger, laboratorieprøving, 
termografi, soppundersøkelse) formidles.
NØDVENDIGE DOKUMENTER.
Verditakst:

Andelsleilighet:

- Husleiegiro
- Leiekontrakt
- Kjøpekontrakt
- Tidligere takst/salgsoppgave
- Plantegning
- Andelsbevis/aksjebrev og evt. innskuddsbevis
- Panteattest/depoterklæring
- Årsberetning (siste) for boligselskapet
- Regnskap forrige år
- Årsmøteprotokoll og evt. andre vedtak av betydning
- Årsoppgave (siste) fra forretningsfører
- Dokumentasjon av ligningsverdi
- Evt. opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg

Eierseksjon:
- Giro fellesutgifter
- Skjøte
- Kjøpekontrakt
- Tidligere takst/salgsoppgave
- Plantegning
- Oppdelingsbegjæring
- Årsberetning (siste) for boligsameiet
- Regnskap forrige år
- Årsmøteprotokoll og evt. andre vedtak av betydning
- Årsoppgave (siste) fra forretningsfører
- Dokumentasjon av ligningsverdi
- Evt. opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg

Eiet bolig:
- Giro kommunale avgifter
- Forsikringsavtale
- Skjøte
- Kjøpekontrakt
- Tidligere takst
- Tegninger
- Situasjonskart
- Målebrev
- Byggesaksmappe
- Brukstillatelse/ferdigattest
- Evt. festekontrakt
- Dokumentasjon av ligningsverdi
- Evt. opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg

Kontaktinformasjon

Telefon 
+47 72 44 31 14

Telefaks
+47 72 44 32 95

Postadresse
Utsikten allé 7246 SANDSTAD

Elektronisk post
Henvend deg til : rogelu@online.no